Vill du söka medlemskap i UKK?


Ansökningar behandlas en gång per år med inlämning den första måndagen i oktober.

För 2018 ska ansökning med arbetsprover lämnas in måndagen 1 oktober mellan 17.00–19.00 i Å-Huset.

Till medlem kan antas konstnär bosatt inom Uppsala kommun. Om särskilda skäl anses föreligga kan konstnär bosatt utanför Uppsala, men inom Uppsala län, även antas. Konstnären måste ha minst fem års dokumenterad yrkesverksamhet.

Till yrkesverksamhet räknas följande kriterier och konstnären måste uppfylla minst 5 av dessa:

1. Utbildning
2. Separata utställningar
3. Jurybedömda utställningar
4. Inköpt av stat, landsting, kommun eller museum
5. Offentliga uppdrag
6. Annan dokumenterad verksamhet som inte faller inom ramen för punkterna ovan, t.ex. konsultuppdrag, projektmedverkan, pedagogiska uppdrag m.m.
7. Medlemskap i annan konstnärsorganisation (svensk, utländsk eller kooperativ)

Ansökan lämnas tillsammans med 3 stycken arbetsprover.

Tyngdpunkten vid invalet av ny medlem ska göras utifrån dennes meriter. De sökande måste antas med 2/3 majoritet av en jury, som föreslås av valberedningen och väljs på ett år. Den ska bestå av 3 klubbmedlemmar. En oberoende och sakkunnig person kan kallas in om juryn anser sig behöva detta, vilket ska godkännas av styrelsen.

Juryns beslut kan ej överklagas, men det står konstnär fritt att söka inträde flera gånger.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.